SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 2. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:
 3. W klasach I - III ocena zachowania jest oceną opisową.
 4. W klasach IV - VI obowiązuje tzw. system punktowy.
  PUNKTACJA:
  Uczeń otrzymuje do dyspozycji jako punkt wyjściowy 100 punktów. Może je stracić bądź w wyniku aktywnych działań zgromadzić pulę punktów dodatnich i otrzymać za:
  * 200 pkt. i więcej - zachowanie wzorowe - z tym, że wprowadza się limit punktów ujemnych - 5 pkt., którego uczeń nie może przekroczyć w ciągu semestru. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia uczniowi uzyskanie oceny wzorowej.
  * 199 - 160 pkt. - zachowanie bardzo dobre - z tym, że wprowadza się limit punktów ujemnych - 15 pkt., którego uczeń nie może przekroczyć w ciągu semestru. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia uczniowi uzyskanie oceny bardzo dobrej.
  * 159 - 120 pkt. - zachowanie dobre - z tym, że wprowadza się limit punktów ujemnych - 35 pkt., którego uczeń nie może przekroczyć w ciągu semestru. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia uczniowi uzyskanie oceny dobrej.
  * 119 - 80 pkt. - poprawne
  * 79 - 40 pkt. - nieodpowiednie
  * 39 pkt. i mniej - zachowanie naganne.
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 6. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

  b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który
  c)Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  f) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 7. Wychowawca klasy zobowiązany jest do założenia zeszytu uwag o uczniach, w których wszyscy nauczyciele odnotowują na bieżąco punkty z zachowań.
 8. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
 9. Ustalona przez wychowawcę klasyfikacyjna śródroczna i końcowa ocena z zachowania jest ostateczna
Rozmiar: 366 bajtów